Uprawnienia

Rok wydania Firma posiada uprawnienia:
2021

Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego UDT – CERT poświadczający wdrożenie oraz stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-45001:2004.

>>Zobacz
2021

Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego UDT – CERT poświadczający wdrożenie oraz stosowanie wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007

>>Zobacz
2015

Certyfikat ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI nr 1433-CPR-0063 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego 30.03.2015 roku

>>Zobacz
2014

Decyzja Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Nr UC-06-158-N/3-14 z dnia 30 kwietnia 2014r. Uprawnienie do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych
do materiałów trujących lub żrących.

>>Zobacz
2014

Decyzja Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Nr UC-06-158-P/2-14 z dnia 30 kwietnia 2014r. Uprawnienie do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych
do materiałów trujących lub żrących.

>>Zobacz